Statuten van de Tongerse Schrijverskring


1. De Tongerse Schrijverskring wil een vriendenkring zijn van auteurs met als doel de Nederlandstalige literatuur te propageren (via lezingen, boekvoorstellingen, publicaties enz.), ondersteuning te bieden via raadgevingen en het wegnemen van drempelvrees.
2. De Kring kan niet verantwoordelijk gesteld worden, noch op financieel noch op ethisch vlak, voor publicaties van de leden. Ook niet bij bloemlezingen uitgegeven door de Kring. De leden kunnen geen vergoeding eisen ten overstaan van hun deelname aan een bloemlezing gepubliceerd door de Tongerse Schrijverskring.
3. De Kring is een volledig zelfstandig werkende afdeling van de Koninklijke Tongerse Kunstkring VZW met eigen statuten en beheer. De leden van de Tongerse Schrijverskring mogen het “
Wettelijk Depot” van de Kunstkring gebruiken.
4. De Kring heeft vanaf 2004 een eigen vertegenwoordiging in de Stedelijke Culturele Raad door een lid dat door de leden wordt aangeduid. Momenteel (2012) is dat Geert Baar.
5. De leden van de Kring dienen te Tongeren geboren te zijn of minstens twee jaar in Tongeren te wonen of rechtstreekse bindingen te hebben met Tongeren op het ogenblik van hun aansluiting. Uitzonderingen op deze regel kunnen tijdens een vergadering door minstens tweederde van de aanwezige leden worden goedgekeurd.
6. Het voorstel tot aanvaarding van een nieuw lid dient aan de leden voorgelegd tijdens een vergadering en goedgekeurd door minstens tweederde van de aanwezige leden.
7. Het secretariaat is momenteel (2012) gevestigd bij Baar Geert, Ziegelsmeer 22, 3700 Tongeren Tel. 012.238979. Hij is tevens voorzitter van de Kring.
8. Als minstens drie leden schriftelijk een stemming vragen over het aanstellen van een nieuwe voorzittersecretaris via een aangetekend schrijven gericht aan het secretariaat, dient deze stemming binnen de twee maanden georganiseerd en worden alle leden hiervan schriftelijk verwittigd (minstens één week vooraf).
9. Wie, zonder verwittiging, drie opeenvolgende vergaderingen afwezig blijft, zal als ontslagnemend worden beschouwd.
10. Na iedere vergadering wordt aan de leden een verslag toegestuurd met tevens de datum van de volgende vergadering. 
11. De penningmeester zal op iedere vergadering het kasverslag ter inzage leggen en jaarlijks op de eerste vergadering het jaarverslag voorlezen. Deze eerste vergadering zal als algemene 
statutaire vergadering worden beschouwd.
12. Guido Massonnet (penningmeester) en erevoorzitter Jo Gilissen zijn gemachtigd om de nodige bankverrichtingen uit te voeren. Zij dienen zich daartoe NIET samen op de bank aan te bieden. De handtekening van een van beiden volstaat.
13. Een kopie van deze statuten wordt aan ieder lid overhandigd.
Goedgekeurd tijdens de vergadering van 7 maart 2012.
Ondertekenen door de leden.

 

Inloggen